Mười công đức tắm Phật

PGĐS –  Mười công đức tắm Phật

Kinh Công Đức Tắm Phật nói, tắm Phật có mười công đức:

  1. Hiện đời giàu sang.
  2. Tâm thường an lạc.
  3. Thân không tật bệnh.
  4. Khỏe mạnh sống lâu.
  5. Sở nguyện viên thành.
  6. Quyến thuộc an ổn.
  7. Lìa hẳn tám nạn ( Không đoạ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; Không sanh lên cõi Trường Thọ Thiên, không sanh ở Bắc cu lô châu hoặc nơi biên địa: Không bị tàn tật, đui, điếc, câm, ngọng; Không thế trí biện thông; Không sanh trước Phật và sau Phật)
  8. Vĩnh thoát luân hồi.
  9. Không thọ thân nữ.
  10. Sớm thành Phật quả.

Tắm Phật được khối công đức rất lớn, hay tiêu trừ nghiệp cũ và tăng trưởng thiện căn. Do đó vào mùa Phật đản mỗi năm, quý Phật tử nên cùng nhau phát tâm tham dự lễ tắm Phật, để cầu phúc cho gia đình mình và tất cả chúng sanh.Thích Như Dũng

 

Bài viết liên quan

Phản hồi