Long An: Thông báo thay đổi thời gian chiêu sinh Sơ cấp Phật học khóa VIII (2021-2023)

TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            TỈNH LONG AN              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           BAN GIÁM HIỆU
             Số: 044/TB-BGH  
  Long An, ngày 04 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v  thay đổi thời gian chiêu sinh

Sơ cấp Phật học Long An khóa VIII (2021–2023)

Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua nên Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Long An chưa thực hiện theo kế hoạch khai giảng khóa VIII (2021-2023) Sơ cấp Phật học Long An. Nay dịch bệnh đã được kiểm soát, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Long An trân trọng thông báo đến Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị Bổn Sư và các Tăng Ni sinh dự kiến theo học khóa VIII Sơ cấp Phật học những điều cần thiết như sau:

  1. Đối tượng theo học :

– Các Tăng Ni sinh trong tỉnh/ngoài tỉnh có trình độ văn hóa lớp 6 trở lên và đủ sức khỏe theo học Sơ cấp Phật học.
– Nếu là Tăng Ni sinh có hộ khẩu và xuất gia trong tỉnh Long An phải được Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố địa phương giới thiệu.
– Nếu là Tăng Ni sinh có hộ khẩu và xuất gia ngoài tỉnh Long An phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh nơi thường trú tu học.

  1. Địa điểm đào tạo:

–  Tăng Ni sinh học tại Chùa Pháp Minh, ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
– Chư Tăng nội trú tại Chùa Pháp Minh, ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
– Chư Ni nội trú tại chùa Linh Nguyên (cơ sở dành cho Chư Ni), ấp Bình Tả I, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (có xe đưa đón đi học hằng ngày).

  1. Hình thức đào tạo:

– Tăng Ni sinh tu học nội trú trong suốt thời gian học tập tại trường.
– Tạo điều kiện thuận lợi để Tăng Ni hoàn tất chương trình thế học.
– Tăng Ni sinh được miễn toàn bộ học phí.

  1. Thời gian phát và nhận hồ sơ:

– Kể từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 26 tháng 10 năm 2021 (nhằm ngày 21/9/Tân Sửu).
– Hồ sơ được phát và thu nhận tại văn phòng Ban Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học, Chùa Pháp Minh, ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Tăng Ni sinh ngoài huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có thể tải hồ sơ nhập học tại  website: phatgiaolongan.org, chuaphapminh.org). Điện thoại liên lạc Đại đức Thích Lệ Duyên: 0964747876.

  1. Thời gian tập trung và khai giảng:

– Thời gian tập trung: sau khi hoàn chỉnh hồ sơ nhập học, Tăng Ni sinh tập trung về 02 trú xứ trên vào ngày 26 tháng 10 năm 2021 (nhằm ngày 21/9/Tân Sửu).
– Thời gian và địa điểm khai giảng: ngày 31 tháng 10 năm 2021 (nhằm ngày 26/9/Tân Sửu) tại văn phòng Lớp Sơ cấp Phật học Long An, Chùa Pháp Minh, ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ Tăng Ni kế thừa, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Long An kính mong được Chư Tôn Đức Tăng Ni,  quý vị Bổn Sư và các Tăng Ni sinh nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ tinh thần thông báo này.
Kính chúc Chư Tôn đức vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.
 
Nơi nhận:                                                                                  TM. BAN GIÁM HIỆU
– Ban Trị sự GHPGVN TLA;                                                                HIỆU TRƯỞNG                  
– UBND, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh;                                                  (ĐÃ KÝ)
– UBND, Phòng Nội vụ huyện Đức Hòa;                            Hòa Thượng Thích Minh Thiện
– BCN Lớp Sơ cấp, chùa Pháp Minh,
Chùa Linh Nguyên;
– Lưu VP,LD.    
 
Link tải hồ sơ:
Bia-ho-so-chieu-sinh-so-cap-khoa-VIII
Don-xin-nhap-hoc-So-cap-khoa-VIII-2021-2023
thong-bao-chieu-sinh-da-ky

Bài viết liên quan

Phản hồi