Lời khai thị của đức Phật

…Một thân một chúng ta đến, một thân một mình chúng ta sẽ ra đi. Tất cả những liên hợp trên thế gian đều tạm bợ. Cảnh xa lìa người thân yêu quả không thể tránh được…

Dù sống trong nghiệp quả bất đồng, mỗi chúng sanh đều có hạt giống giác ngộ, như hoa sen dù sống trong bùn tanh hôi, vẫn tỏa hương thơm ngát.

Dù sống trong nghiệp quả bất đồng, mỗi chúng sanh đều có hạt giống giác ngộ, như hoa sen dù sống trong bùn tanh hôi, vẫn tỏa hương thơm ngát.

“Thế tôn khai sáng đạo mầu

Chúng sinh tu tập ngõ hầu dứt mê”

Đời sống thật bấp bênh, chỉ có cái chết là chắc chắn. Chúng ta sinh ra đây để rồi chết và chết để tái sinh trở lại tùy theo nghiệp của mỗi người. Như từ nhánh cây, những trái cây rơi rụng, già có, non có, héo có. Cũng vậy tất cả chúng sinh đều phải chết, dù sơ sinh, dù thiếu nên, tráng niên hay cao niên… Từ đâu chúng ta đến, nào có biết? Rồi sẽ đi đâu nào có hay? Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ ra đi. Chắc chắn như vậy!

Một thân một chúng ta đến, một thân một mình chúng ta sẽ ra đi. Tất cả những liên hợp trên thế gian đều tạm bợ. Cảnh xa lìa người thân yêu quả không thể tránh được.

Vậy trong thời gian ngắn ngủi của kiếp người chúng ta hãy cố gắng làm những việc lành, hãy nỗ lực tu học, trui rèn Giới – Định – Huệ để hoàn thành con người chơn thiện.

Bài viết liên quan

Phản hồi