Khung ảnh vượt thời gian: Đại giới đàn năm 1939 tại Tùng Lâm Quán Sứ

Đại giới đàn năm 1939 là Giới đàn lớn và quy mô nhất của Phật giáo Bắc Kỳ và cũng là Phật sự quan trọng Hội Phật giáo Bắc Kỳ giao cho chùa Bồ Đề. Nhiều vị thọ giới Tỳ-kheo, giới Bồ-tát tại giới đàn này sau này trở thành rường cột của Phật giáo Việt Nam.

Đại giới đàn năm 1939 được tiến hành tại chùa Quán Sứ.

Đại giới đàn năm 1939 được tiến hành tại chùa Quán Sứ.

Tổ Trung Hậu Thích Thanh Ất trưởng ban sáng lập trường Thiền Học là Đàn đầu Hoà Thượng ; Yết-ma là Tổ Bằng Sở Chánh đốc giáo; Giáo thọ là Tổ Tế Cát Phó đốc giáo; Tôn chứng gồm các vị: Tổ Phúc Chỉnh, Tổ Hương Tích, Tổ Phù Lãng, Tổ Trừng Mai, Hòa thượng Quế Phương, Cao Đà, Bát Mẫu, cụ Quốc Sư, Hòa thượng Đào Viên Thanh Hóa, cụ Trữ Khê, cụ Háo Xá. Các vị chứng minh Đạo sư: Cụ Liên Phái, cụ Ngũ Xã, Tổ Thiên Phúc, Tổ Bạch Xá.

Đây là đại giới đàn lớn nhất xứ Bắc lúc bấy giờ và cũng là Phật sự quan trọng Hội Phật giáo Bắc Kỳ giao cho chùa Bồ Đề. Nhiều vị thọ giới Tỳ-kheo, giới Bồ-tát tại giới đàn này sau này trở thành rường cột của Phật giáo Việt Nam như quý ngài Tâm Tịch, Tâm Thông, Giải Ngạn, Tâm Giác, Tâm Ấn, Tâm Khoan…Giới Tỷ khiêu có 9 vị: Tâm Tịch (Yên Bái), Tâm Thông, Tâm Minh, Tâm Giác ở Nam Định, Tâm Ấn, Tâm Từ ở Hưng Yên, Tâm Đăng, Tâm Nguyện ở Hà Nam, Tâm Chính ở Ninh Bình và Giải Ngạn ở Quảng Ngãi.

Giới Sa-di có 12 vị: Tâm Nhẫn, Tâm Cố, Tâm Định ở Nam Định, Tâm Từ, Tâm Ấn, Tâm Đạo ở Hưng Yên, Tâm Kiên, Tâm Lạc, Tâm Khả ở Hà Đông, Tâm Tu ở Kiến An, Tâm Khoan ở Thái Bình.

Giới Bồ-tát: Tâm Đăng, Tâm Tứ ở Hưng Yên, Tâm Chính ở Ninh Bình, Giải Ngạn ở Quảng Ngãi, Tâm Cần ở Hà Nam và các già hơn 10 vị.

Ngũ giới: Tâm Hành và hơn 30 vị Ưu-bà-di.

Bài viết liên quan

Phản hồi