Hồi hướng công đức có tác dụng như thế nào?

Hồi hướng công đức là mục tiêu, hướng đi của chư Phật, Bồ-tát; là một thể cách tu hành để phát triển tâm linh, thể hiện nguyện ước thiện lành, lòng từ bi cao độ mà mọi Phật tử nên thực hiện.

 Lúc ấy, Phật ở thành Xá-vệ, nơi tinh xá Trúc Lâm. Bấy giờ, trong hậu cung của vua Ba-tư-nặc có người cung phi già tên là Thiện Ái, tánh tình cực kỳ tham lam, bủn xỉn, ghét chuyện bố thí, chỉ ưa thích việc ngồi không mà ăn uống.

Ngài Đại Mục-kiền-liên muốn hóa độ cho bà lão, liền đắp y, ôm bình bát, dùng phép thần thông từ trong lòng đất mà hiện lên ngay trước mặt bà lão, xin khất thực.

Bà nghe nói thì sinh tâm sân hận, chẳng chịu bố thí. Bà ăn uống xong, trên bàn chỉ còn thừa một ít trái cây hư thối không ăn được và ít nước rửa bát.

Ngài Mục-liên liền đến xin, bà lão trong lòng giận dữ, lấy những thứ ấy mà thí cho. Ngài Mục-liên nhận lấy rồi, liền nhảy vọt lên hư không, hiện đủ mười tám phép biến hóa.

Hồi hướng công đức là pháp môn giúp hành giả giữ gìn chánh niệm vô ngã từ bi, nuôi dưỡng Bồ-đề tâm và Bồ-tát nguyện của mình.

Hồi hướng công đức là pháp môn giúp hành giả giữ gìn chánh niệm vô ngã từ bi, nuôi dưỡng Bồ-đề tâm và Bồ-tát nguyện của mình.

Khi ấy, bà lão nhìn thấy phép thần biến rồi, mới sinh lòng tin phục, kính ngưỡng, thành tâm mà sám hối.

Ngay trong đêm hôm đó bà chết đi, sanh thành loài quỷ khoáng dã nơi đồng hoang, ở dưới một cội cây, chỉ ăn trái cây và uống nước mà sống.

Qua nhiều năm như vậy. Ngày kia, vua Ba-tư-nặc cùng với quần thần tổ chức một cuộc săn bắn để vui chơi, rượt đuổi theo một đàn nai mà chạy đến đó, mệt và khát nước lắm.

Xa trông thấy cội cây ấy thì muốn đến xem, may ra có nước uống ở đó chăng. Vừa nhắm hướng ấy chạy đến, còn cách cội cây chẳng bao xa thì bỗng có một bức tường lửa bùng lên, cản không đến gần được.

Vua nhìn nơi gốc cây thì thấy có dáng một người ngồi, liền đứng từ xa mà hỏi vọng tới:

-Người là ai mà ngồi dưới gốc cây đó?

Người ấy liền đáp:

-Tôi trước là cung phi trong cung vua Ba-tư-nặc, tên là Thiện Ái. Do tánh bủn xỉn, không ưa bố thí, nên mạng chung sanh ra chốn này. Xin đại vương rủ lòng thương, vì tôi mà thiết lễ thỉnh Phật và tỳ-kheo tăng cúng dường, giúp tôi thoát khỏi thân mạng khổ não này.

Hồi hướng công đức là đem công đức mình tu tập được thay vì hưởng riêng, chúng ta “hướng về” chúng sinh để “chuyển tặng lại” và cùng nhau “hướng đến” đạo quả Vô thượng Bồ-đề.

Hồi hướng công đức là đem công đức mình tu tập được thay vì hưởng riêng, chúng ta “hướng về” chúng sinh để “chuyển tặng lại” và cùng nhau “hướng đến” đạo quả Vô thượng Bồ-đề.

Vua liền hỏi lại:

-Ta vì ngươi mà làm việc phước, biết có kết quả gì chăng?

Người ấy liền đáp:

-Tất nhiên là được, đại vương cứ làm rồi sẽ tự thấy.

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc nghe lời ấy rồi, liền ra lệnh cho quân binh của mình, cứ một trăm bước thì đặt một người đứng canh, vừa để nghe được tiếng nói của nhau. Nối từ đó mà truyền về đến tận cung vua.

Vua về trong thành thiết lễ cúng dường, thỉnh Phật và chư tăng, dặn quân binh canh chừng nơi gốc cây, nếu thấy có sự ứng nghiệm thì tức tốc truyền tin về ngay cho vua biết hư thực như thế nào.

Sắp đặt xong rồi liền thỉnh Phật và chư tăng đến cúng dường, nhờ chú nguyện cho Thiện Ái. Đức Phật và chư tăng thọ nhận xong thì chú nguyện. Chú nguyện vừa xong, nơi gốc cây kia hiện đủ trước mặt Thiện Ái cả trăm món ăn ngon lạ.

Lập tức quân lính truyền nhau báo tin đến vua. Vua Ba-tư-nặc nghe quân phi báo, biết sự ứng nghiệm, sinh lòng tin phục sâu vững. Phật liền vì vua thuyết pháp, vua nghe xong đắc quả Tu-đà-hoàn. Các vị tỳ-kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong thảy đều vui mừng tin nhận.

Bài viết liên quan

Phản hồi