Đồng Nai: Chùa Long Vân – Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ niệm  

PGĐS – Vừa qua, ngày 15,16 tháng 7 năm 2023 tại chùa Long Vân, số 124 Nguyễn Hoàng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm dưới sự chứng minh và hướng dẫn của Ni trưởng Thích Nữ Như Dung Phó Trưởng PBNG Trung ương, Trưởng PBNG tỉnh Đồng Nai, viện chủ chùa Long Vân. 

Được biết,cứ vào cuối tháng 6 hàng năm,Chùa Long Vân lại tổ chức Pháp Hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm nhằm cầu nguyện quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc, đồng cầu siêu chư hương linh, lịch đại gia tiên,cửu huyền thất tổ của chư Phật tử thập phương , đồng thời,cũng hồi hướng tri ân, báo ân cầu siêu chư hương linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, những người có công với tổ quốc qua các thời kỳ chống giặc ngoại xâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm là một trong những pháp của Tịnh Độ Tông, trong đó tụng kinh A Di Đà,niệm phật,tương ưng với bổn nguyện thứ 18 của đức từ phụ A Di Đà: “Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thì tôi không ở ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng hủy báng Chánh Pháp”.

Trong hai ngày diễn ra đại lễ, do pháp duyên thù thắng với pháp môn Tịnh Độ, không quản ngại đường xá xa xôi, hàng nghìn Phật tử gần xa về tham dự đại lễ.

22h00, ngày 16 tháng 7 buổi lễ khép lại dưới sự chứng minh và gia hộ của mười phương chư Phật, với niềm hân hoan, hỷ lạc của Hơn 450 hành giả đang an cư, hàng Phật tử vô cùng xúc động, đồng xin nguyện tinh tấn niệm Phật, giữ gìn chánh niệm,thực hành lời Phật dạy, tinh tấn tu hành.

Một số hình ảnh buổi pháp hội:

Diệu Khánh

Bài viết liên quan

Phản hồi