Nhắc nhở người tu tịnh độ

Nhiều người hay hỏi tôi câu này mãi, tôi xin có ý kiến này chớ không dám dạy bảo ai hết. Đây là kinh nghiệm bản thân tôi. Nếu rảnh rảnh hoặc buôn bán ế ẩm thì niệm Phật.

Nếu rảnh rảnh hoặc buôn bán ế ẩm thì niệm Phật.

Thời khoá tụng kinh, tụng chú không nên tụng dồn kinh này qua kinh khác trong một lần sẽ làm mình giải đải, tụng quá nhiều cùng một lúc sẽ không tập trung, mệt mỏi. Miệng thì đọc mà tâm thì vọng tưởng chuyện này, chuyện kia sẽ không linh nghiệm đâu. Mình tụng kinh không phải tụng cho Phật nghe mà chính là nghe lời kinh để mình sửa, lời kinh dạy như một câu chuyện răn đời, dạy cho mình từ một người cố chấp, tham sân si, hỷ nộ ái ố sẽ thay đổi. Tụng kinh là như vậy đó, từ nay các bạn nên tụng kinh theo thời khoá không nên gấp gáp nữa nhé!

Không cần phải xem nhiều sách vở, chỉ cần niệm Phật cho nhiều. Khi trí huệ khai mở, tất cả Kinh Tạng tự nhiên sẽ ở tại tâm bạn. Ði, đứng, nằm, ngồi, đều nên ở trong phạm vi niệm Phật. Khi định tâm lại niệm, bạn sẽ giác ngộ rằng chúng ta từ sáng tới tối, tâm luôn nhắm mắt ra bên ngoài mà không bao giờ quán xét xem tâm mình có hướng về Phật A-Di-Ðà chăng. VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT LÀ PHẢI NGHE TIẾNG NIỆM RÕ RÀNG.

Đi, đứng, nằm, ngồi – nhất cử nhất động, làm gì bạn cũng cứ niệm Phật. Khóc cũng niệm Phật; cất chân một bước cũng niệm Phật. Sức mạnh của việc niệm Phật vĩ đại vô song, có thể khiến bạn đắc Niệm Phật Tam Muội – một thứ Ðịnh không phải tầm thường.

Khi sinh ra, mình đã mang theo trong người đầy dẫy nghiệp chướng. Do đó, chớ tạo thêm nghiệp mới để chết rồi lại mang đi; chẳng lợi ích chút nào cả!

Hòa thượng Quảng Khâm

Bài viết liên quan

Phản hồi