Nếu như gặp phải đại tai nạn thì chúng ta nên làm gì?

Thứ nhất không nên sợ hãi, tâm phải định trở lại (tức thanh tịnh tâm), định lại rồi thì quý vị mới có thể đối phó với hoàn cảnh. Lúc quý vị lo sợ thì bị nỗi sợ làm cho ngất đi.

Nguyện cho tất cả chúng sinh biết yêu thương lẫn nhau và cùng nhau tiến tu giải thoát.

Nguyện cho tất cả chúng sinh biết yêu thương lẫn nhau và cùng nhau tiến tu giải thoát.

Bình thường phải tu dưỡng, lúc bình thường chúng ta phải hết sức đoạn ác tu thiện, những việc không như lý không như pháp, đặc biệt là những việc tổn người lợi mình nhất định không thể làm, đã nghĩ thôi cũng không thể được. Chỉ nên chí thành niệm A Di Đà Phật!

Cho nên vì sao tôi phải giảng bộ kinh (Vô Lượng Thọ) này, bộ kinh này quý vị nghe nhiều hơn thì quý vị sẽ hiểu được những đạo lý ở trong kinh: thị phi thiện ác, cát hung họa phước…đều nói cho quý vị rất rõ ràng minh bạch. Chúng ta phải tu phước, phước báo lớn nhất chính là cầu sanh thế giới Cực Lạc, bởi vì quý vị đến thế giới Cực Lạc thì quý vị rất nhanh có thể thành Phật, quý vị thật sự đạt đến cứu cánh viên mãn rồi…

Những kinh luận khác không dễ dàng, rất khó để làm được, lý rất sâu, phương pháp quá khó khăn. Bộ kinh này lý luận sâu, thật sự phương pháp đơn giản dễ làm, chỉ cần quý vị tin tưởng có thế giới Cực Lạc, có đức Phật A Di Đà. Thế giới Cực Lạc là một tinh cầu khác không phải ở trên trái đất này, quý vị tin tưởng nó thật có, quý vị thật sự muốn đi.

Thân thể chúng ta không thể đi, linh hồn chúng ta có thể đi, thật sự muốn đi. Đi bằng cách nào? Niệm Phật có thể đi, đây là phương pháp để đi. Quý vị xem niệm A Di Đà Phật đơn giản biết bao, ai cũng biết niệm. Thành tâm niệm, tôi thật tin niệm ngài, tôi thật muốn đi, niệm Ngài vậy thì thành công rồi.

Ở đây có tai nạn, hiện nay mọi người đều không tin. Tôi đến thế giới Cực Lạc thành Phật trước, những người ở thế giới này chịu khổ chịu nạn nay họ đã tỉnh lại rồi, lúc đó chúng ta đến giúp đỡ họ, vậy rất tốt. Họ đang mê hoặc điên đảo chưa tỉnh táo thì chúng ta tạm thời rời xa…

Nam mô A Di Đà Phật!

Bài viết liên quan

Phản hồi