Nên phóng sanh một con vật to hay nhiều con vật nhỏ?

Người có tiền thì phóng sanh nhiều, tất nhiên là công đức lớn; người không tiền, thả một con vật, cũng là thiện sự. Chớ cho rằng việc thiện nhỏ là vô ích mà không làm.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Người đời không rõ lý này, chọn loài vật nhỏ nhiều con, mới chịu mua thả. Trên đường gặp chúng sanh thân lớn, bỏ qua; đây là tham phước cho mình, chẳng phải thương cái khổ của chúng sanh. Phước ấy rất nhỏ, cẩn thận! cẩn thận!

Phóng sanh, tuy là việc thiện, nhưng chỉ cứu được sắc thân, chưa cho huệ mạng. Phải nên niệm thêm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, tụng các kinh điển đại thừa.

Tuy nhiên, mua là phải thả liền, tụng kinh không tiện, chỉ niệm Phật cũng được. Còn nếu mua để cách đêm, hoặc sáng mua tối thả, đợi tụng kinh xong, thì thời gian quá lâu, sẽ bị chết nhiều. Phóng sanh như vậy, không ích chi. Vì chúng hồi hướng Tây phương, khiến chúng vĩnh lìa ác đạo.

Công đức niệm Phật, nguyện những chúng sanh này sau khi mạng chung, được sanh về thế giới Cực Lạc, sanh trong hoa Sen, vào ngôi bất thoái, vĩnh viễn lìa khỏi ác đạo, dứt khổ luân hồi.

Theo Vạn Thiện Tiên Tư Tập An Sĩ Toàn Thư

Bài viết liên quan

Phản hồi