Đêm Thành Đạo

Đêm thành đạo cả đất trời rung chuyển
Chúng ma vương kinh hãi quy hàng
Ngài Kiên Lao từ lòng đất vọt lên
Tay vàng chạm địa cầu liền chấn động!

Hội Pháp Hoa Bồ Tát đã thuyết xong
Đâu cần đến Linh Sơn truyền pháp nhãn
Đêm thành đạo ánh sao mai tỏ rạng
Từng vô minh rơi rụng dưới chân người!

Đêm thành đạo tâm khua từng đợt sóng
Mặc khách trần bất động tựa thái hư
Trò diệt sanh dệt mộng tới bây chừ
Chợt tan biến trăng Lăng Già hiển hiện.

Người ngồi đó bình an và vững chãi
Cõi tam thiên mãi lặng lẽ cúi đầu
Ân Thế Tôn đã khai sáng đạo mầu
Nguyện tiếp nối gót sen hồng hùng tráng.

Lạy Đức Phật đã mang về ánh sáng
Xoá màn đêm tăm tối vô minh
Cho muôn loài giải thoát khỏi tử sanh
Nơi duy nhất con trở về nương tựa.

Đêm Thành Đạo hỏi còn bao lâu nữa
Dưới Bồ Đề con chuyển diệu pháp luân
Hay lãng quên ân Từ Phụ hy sinh?
Lênh đênh mãi biển trần bao tủi hổ.

Thích Như Dũng

Bài viết liên quan

Phản hồi