10 tín tâm thường quán chiếu để chắc chắn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc

Ngẫu Ích Đại sư giảng kinh có nói: “Được vãng sanh hay không hoàn toàn cậy vào tín nguyện có hay không?”. Quý vị có thực sự tin tưởng hay không, thực sự muốn ra đi hay không, quý vị có thể hội đủ điều kiện ấy hay không?

261184144_1355841981537495_3455582574854904382_n (2)

1. Một là tin hễ có sanh ắt có tử, khắp cả thiên hạ từ xưa đến nay chưa hề có ai tránh khỏi.

2. Hai là tin nhân mạng vô thường, hơi thở ra khó còn, hơi hít vào khó giữ, một hơi thở chẳng vào thì đã thành đời sau.

3. Ba là tin đường luân hồi hiểm trở, một niệm lầm lạc liền đọa nẻo ác. Được thân người như đất đọng trên móng tay, mất thân người như đất trong đại địa.

4. Bốn là tin nẻo khổ dài lâu, một phen chịu báo trong tam đồ là cả trăm ngàn kiếp, biết khi nào mới ló đầu ra nổi!

5. Năm là tin lời Phật chẳng luống, vầng mặt trời, mặt trăng đây còn rơi rụng được, núi chúa Diệu Cao còn khuynh động được, chứ lời chư Phật chẳng hề sai khác.

6. Sáu là tin thật có Tịnh Độ, giống hệt như Sa Bà hiện tại, hiện hữu rành rành.

7. Bảy là tín nguyện liền sanh, nay mình đã nguyện thì nay mình sẽ sanh. Kinh đã giảng rõ, nào dối ta đâu!

8. Tám là tin sanh rồi chẳng thoái, cảnh thù thắng, duyên mạnh mẽ, tâm thối chuyển chẳng khởi.

9. Chín là tin một đời thành Phật, thọ mạng vô lượng, việc gì chẳng xong!

10. Mười là tin Pháp vôn duy tâm. Duy tâm có hai nghĩa: cụ có đủ tất cả và tạo tạo ra tất cả. Các pháp vừa nói như trên tâm ta sẵn đủ, đều do tâm ta tạo ra.

Trích dẫn “Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục”

Bài viết liên quan

Phản hồi