Tại sao vòng tràng hạt có 108 hạt?

Có một số người hỏi: Tại sao xâu chuỗi thường kết 108 hạt mà không phải 107 hay 109 hạt, con số 108 hạt có ý nghĩa gì?

Xâu chuỗi (chuỗi tràng hạt, chuỗi vòng) thường kết thành 108 hạt là sở dĩ có con số 108, vì người ta đem 6 căn, 6 trần và 6 thức cộng lại, thành ra thập bát giới (18) rồi nhân cho 6 món căn bản phiền não (tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến) thành ra có con số là 108 (18 x 6 = 108).

Tuy nhiên, ở đây, xin được giải thích thêm một chút về con số 108 tượng trưng như sau: Trong Khế kinh Đức Phật có dạy, sở dĩ chúng sinh cứ trôi lăn mãi trong vòng sinh tử luân hồi, gốc từ nơi vô minh mà vô minh có là gốc từ ở nơi căn, trần và thức, thường gọi chung là “Thập bát giới”. Kế đến nếu xét kỹ, thì chúng ta thấy, lỗi là ở nơi căn và thức, chứ trần (6 trần cảnh: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp) không có lỗi gì cả, vì chúng chỉ là đối tượng nhận thức của căn và thức mà thôi. Khi căn (tức 6 căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý) tiếp xúc với trần (6 trần nói trên) khởi thức (6 thức nói trên) phân biệt. Khi ý thức phân biệt lại cộng thêm 6 món căn bản phiền não vào.

Chuỗi vòng trầm hương 108 hạt. Ảnh: VatphamPhatgiao.com

Chuỗi vòng trầm hương 108 hạt. Ảnh: VatphamPhatgiao.com

Nói rõ hơn là 6 món căn bản phiền não nói trên, chúng hợp tác cùng chung làm việc với Ý thức một cách rất chặt chẽ, đắc lực, nên mới có phân biệt tốt xấu, rồi sinh tâm yêu ghét. Sự yêu ghét phát sinh là gốc từ ở nơi tham, sân, si. Đây là đầu mối của vô minh phiền não (vọng tưởng). Từ đó, mới tạo nghiệp để thọ khổ.

Nếu nói cách khác: Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có nêu ra: “luân hồi hay giải thoát, gốc từ ở nơi 6 căn mà ra”. Như vậy, cho chúng ta thấy rằng, ba thứ nầy rất quan trọng mà mỗi hành giả chúng ta cần phải thẩm sát thật kỹ để đoạn trừ phiền não. Muốn đoạn trừ phiền não, thì hành giả chúng ta cần phải có phương tiện, hay một pháp môn hành trì, tu tập.

Đối với người tu Tịnh Độ thì Phật Thích Ca đều dạy cần phải niệm Phật. Pháp môn niệm Phật, để đi đến nhất tâm, thì bước đầu cần phải có phương tiện để buộc tâm. Phương tiện đó, ngoài câu niệm Phật ra, còn cần phải có thêm tràng hạt để lần từng hạt mới tốt.

(*) Tác giả là Ni sư, TS Thích Nữ Đồng Hoà, Uỷ viên Thường trực Ban TTTT TW, Trụ trì Chùa Tăng Phúc (27 phố Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội).

Ni sư Thích Nữ Đồng Hoà (*)

Bài viết liên quan

Phản hồi