Nhớ mẹ

 

Hình hài năm uẩn đều không

Mẹ là sữa ngọt tuôn trào pháp thân

Đời này khoác áo làm tăng

Nguyện xin đáp trọn thâm ân mẫu từ.

Mẹ về Cực Lạc phương Tây

Hóa đài sen trắng gió lay hương thiền

Noi gương Địa Tạng từ tôn

Dộng tan Địa Ngục thoát xiềng vô minh!

Liên trì con nguyện hóa sinh

Về nơi hải hội thắm tình Linh Sơn

Trùng lai dưới cội Bồ đề

Mẹ là Bát Nhã huyễn thành thân con.

Ngàn sau chẳng dám mỏi mòn

Xuất gia độ tận chúng sanh báo đền

Hương trầm vừa thắp xông lên

Mười phương Phật hiện chứng ngay tâm thành.

Thích Như Dũng

Bài viết liên quan

Phản hồi