Đức Đạt Lai Lạt Ma tán thán phẩm hạnh của Đại Lão Hoà Thượng Thích Phổ Tuệ

Ngày 30 tháng 10 năm 2021, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã soạn tác lời cầu nguyện tán thán phẩm hạnh của Đại Lão Hoà Thượng Thích Phổ Tuệ:

Đại Lão Hoà Thượng Thích Phổ Tuệ.

Đại Lão Hoà Thượng Thích Phổ Tuệ.

“Ngài là bậc Long Trượng duy nhất hoằng dương Pháp bảo.

Ngài bảo hộ Biệt giải thoát giới như tròng mắt của mình;

Giàu đức điều nhu và tịch tịnh nhờ văn tư tu.

Cầu cho hạnh nguyện của Thánh giả tối thắng tự nhiên thành tựu.”

Một số người quen đã đề nghị tôi cầu nguyện cho đức Pháp chủ tôn kính của Phật Giáo Việt Nam (Thánh giả Thích Phổ Tuệ). Tiếng tạng gọi tên Ngài là Sherab Zangpo Chok, thọ 105 tuổi, Ngài đã viên tịch vài ngày trước.

Pháp sư, Sakya tỳ-kheo Đạt Lai Lạt Ma

Soạn tác vào ngày 24 tháng 9 năm Thiết Ngưu (con Trâu sắt) Rajung thứ 17.

Nhằm ngày 30 tháng 10 năm 2021.

Lời Cầu Nguyện tán thán Phẩm Hạnh của Đức Cố Đại Lão Hoà Thượng Pháp Chủ Thượng Phổ Hạ Tuệ.

Lời Cầu Nguyện tán thán Phẩm Hạnh của Đức Cố Đại Lão Hoà Thượng Pháp Chủ Thượng Phổ Hạ Tuệ.

Bài viết liên quan

Phản hồi