Dù một vị Tăng không tốt cũng nên tôn kính, vì sao?

Thuở xưa vua Đường Thái Tông có lần thưa với Pháp Sư Huyền Trang: Trẫm có ý muốn dâng lễ Trai Tăng, nhưng nghe rằng có nhiều vị Tăng không đủ giới hạnh, vậy phải làm thế nào?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngài Huyền Trang đáp:

Đất Côn Sơn có ngọc quý cũng nằm lẫn trong bùn cát; Huyện Lệ Thuỷ có vàng, lẽ nào ở đó không có ngói gạch, đá sỏi?

Đất sét hoặc gỗ dùng tạo tượng La Hán, khởi tâm cung kính ắt được phước lành ;

Đồng thiếc đúc thành tượng Phật, người huỷ hoại nhất định có tội..

Rồng nặn bằng đất sét tuy không thể làm mưa, nhưng muốn cầu mưa phải dùng rồng đất ấy..

Trăng dù không sáng, dù mờ thì vẫn còn hơn cả ngàn vì sao sáng.

Không có phước duyên… bước chân vào cửa Phật còn khó, nói gì đến việc dự vào hàng Tăng Bảo. Muốn làm được một vị Tăng… phải trải qua nhiều kiếp gần gũi phụng sự Tam Bảo, thì đời này mới có thể viên thành duyên lành ấy.

Dù vị ấy chưa thanh tịnh thành bậc Thánh, nhưng so với những bgười phàm khác thì vị ấy cũng là người có Phước duyên hơn gấp ngàn vạn lần thưa Bệ Hạ.

Vua Đường Thái Tông nghe qua lời ấy thì kinh hoảng, thưa rằng:

Trẫm từ nay về sau dù gặp một vị Sa Di nhỏ cũng xin cung kính như Phật.

Nguồn: Sư Cô Giác Lệ Hiếu

YT

Bài viết liên quan

Phản hồi