Đạo hạnh người tu

Khi Đức Phật Thích Ca vừa thành đạo, ngài đã hướng đến việc truyền bá chánh pháp để lợi lạc hữu tình, nhưng nếu chỉ một mình ngài liệu có thể lan truyền rộng rãi được không. Sau khi tư duy, ngài quyết định thành lập Tăng đoàn để lo việc truyền bá chánh pháp.

Ngài bắt đầu tư duy đến các đối tượng có căn cơ phù hợp để tiếp nhận chánh pháp và cuối cùng ngài đã chọn nhóm năm anh em Kiều Trần Như, những người lúc trước đã từng tu khổ hạnh với ngài một thời gian đến nay vẫn chưa tìm ra chân lý. Sau khi nghe bài pháp Tứ Diệu đế, nhóm năm anh em Kiều Trần Như đã giác ngộ và lìa bỏ lối tu tập khổ hạnh, thực hành theo giáo lý trung đạo duyên khởi mà Đức Phật mới khai thị. Thời gian không lâu, cả năm vị đều chứng quả thánh A La Hán. Sau đó, ngài đã chỉ dạy các vị đệ tử chia ra từng nhóm để đi giáo hoá chúng sanh.

Bất cứ đối tượng nào, thuộc tầng lớp nào đến xin xuất gia ngài đều từ bi tiếp nhận, mặc dù có những vị thiện căn chưa thuần thục, đạo hạnh còn yếu kém, ngài cũng luôn từ bi nâng đỡ để họ sửa đổi và tu tập tiến bộ hơn.

Ngay thời Đức Phật còn tại thế, trong hàng ngũ Tăng đoàn vẫn còn có rất nhiều vị Tỳ kheo còn yếu kém về mọi phương diện, nhưng Đức Phật luôn từ bi dạy dỗ uốn nắn bồi dưỡng để họ ngày càng hoàn thiện hơn.

Ngày nay, Tăng đoàn số lượng ngày càng đông hơn nên vẫn còn đó những vị đạo hạnh yếu kém cần Tăng thân nâng đỡ và uốn nắn. Chúng ta phải nhìn thấy bản chất của Tăng già (Tăng đoàn) là hoà hợp thanh tịnh, còn những thành phần yếu kém kia chỉ là những cá thể thiểu số, họ cần thời gian để thẩm thấu đạo lý và vượt qua những tập nghiệp phiền não của chính mình.

Hãy nhìn vào hình ảnh một đoàn thể chúng Tăng tu hành thanh tịnh để ta học theo, đừng nhìn vào những hiện tượng yếu kém cá biệt để ta chán nản. Chúng ta hãy nhìn nước ở đại dương mênh mông để lập chí, đừng vì vài bọt sóng lô nhô mong manh ngoài kia mà thất chí.

Phật pháp xưa nay luôn nhiệm mầu, ai chân thật thực hành sẽ có giác ngộ an lạc giải thoát, đừng tạo nghiệp phỉ báng, tội lỗi rất lớn.

Cầu nguyện ai đang còn lặn hụp nơi sông mê bể ái sớm quay về bờ giác bình yên.

Mùa an cư – 10/5/Giáp Thìn

Tỳ kheo Thích Thiện Thông

Bài viết liên quan

Phản hồi