Danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An nhiệm kỳ X (2022-2027)

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH LONG AN, nhiệm kỳ X (2022 – 2027)

Ban Chứng minh: 06 vị; Ban Thường trực: 26 vị; Ủy viên Ban Trị sự: 37 vị; Ủy viên dự khuyết: 05 vị.

I/ BAN CHỨNG MINH (6 vị)

 1. Hòa thượng Thích Hoằng Chánh
 2. Hòa thượng Thích Thiện Huệ
 3. Hòa thượng Thích Huệ Hồng
 4. Hòa thượng Thích Giác Nguyên
 5. Hòa thượng Thích Thiện Tài
 6. Hòa thượng Thích Quảng Ý

II/ BAN THƯỜNG TRỰC (26 vị)

 1. Hòa thượng Thích Minh Thiện – Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự
 2. Thượng tọa Thích Quảng Tâm – Phó Trưởng Ban Thường trực kiêm Trưởng Ban Từ thiện Xã hội
 3. Hòa thượng Thích Tắc Phi – Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng Ban Kiểm Soát
 4. Thượng tọa Thích Minh Thọ – Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Pháp chế
 5. Thượng tọa Thích Đức Hoàng – Phó Trưởng Ban Trị sự
 6. Thượng tọa Thích Lệ Trí – Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo
 7. Đại đức Thích Lệ Duyên – Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký kiêm Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế
 8. Đại đức Thích Lệ Ngôn – Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN
 9. Ni trưởng TN. Tuệ Đăng – Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng phân Ban Ni giới
 10. Ni trưởng TN. Gương Liên – Phó Trưởng Ban
 11. Ni trưởng TN. Như Tâm – Phó Trưởng Ban kiêm Thủ quỹ
 12. Đại đức Thích Thiện Danh – Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh văn phòng
 13. Thượng Tọa Thích Nhuận Thành – Trưởng Ban Kinh tế – Tài Chánh
 14. Đại đức Thích An Nhựt – Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử
 15. Đại đức Thích Phước Cường – Trưởng Ban Nghi lễ
 16. Đại đức Thích Huệ Thông – Trưởng Ban Thông tin – Truyền thông
 17. Ni sư TN. Bảo Giác – Trưởng Ban Văn hóa
 18. Thượng tọa Thích Lệ Tấn – Ủy viên Thường trực
 19. Đại đức Thích An Khang – Ủy viên Thường trực
 20. Đại đức Thích Trí Minh – Ủy viên Thường trực
 21. Đại đức Thích Hóa Minh – Ủy viên Thường trực
 22. Đại đức Thích Tâm Hiền – Ủy viên Thường trực
 23. Đại đức Thích Huệ Dũng – Ủy viên Thường trực
 24. Đại đức Thích Thiện Quang – Ủy viên Thường trực
 25. Sư cô TN Diệu Huệ – Ủy viên Thường trực
 26. Cư sĩ Lệ Kiệt – Phó Chánh Thư ký

III/ ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (37 vị)

 1. Thượng tọa Thích An Trung – Ủy viên Ban Trị sự
 2. Thượng tọa Thích Minh Trung – Ủy viên Ban Trị sự
 3. Thượng Tọa Thích Lệ Thông – Ủy viên Ban Trị sự
 4. Thượng Tọa Thích Huệ Phát – Ủy viên Ban Trị sự
 5. Đại đức Thích Tắc Nguyên – Ủy viên Ban Trị sự
 6. Đại đức Thích Huệ Quang – Ủy viên Ban Trị sự
 7. Đại đức Thích Thiện An – Ủy viên Ban Trị sự
 8. Đại đức Thích Minh Đức – Ủy viên Ban Trị sự
 9. Đại đức Thích Tâm Hướng – Ủy viên Ban Trị sự
 10. Đại đức Thích An Ngôn – Ủy viên Ban Trị sự
 11. Đại đức Thích Thiện Khoa – Ủy viên Ban Trị sự
 12. Đại đức Thích Minh An – Ủy viên Ban Trị sự
 13. Đại đức Thích Thiện Tâm – Ủy viên Ban Trị sự
 14. Đại đức Thích An Phúc – Ủy viên Ban Trị sự
 15. Đại đức Thích Thiện Hội – Ủy viên Ban Trị sự
 16. Đại đức Thích Minh Trí – Ủy viên Ban Trị sự
 17. Đại đức Thích Huệ Chơn – Ủy viên Ban Trị sự
 18. Đại đức Thích Minh Thanh – Ủy viên Ban Trị sự
 19. Đại đức Thích An Nguyên – Ủy viên Ban Trị sự
 20. Đại đức Thích Thiện Trực – Ủy viên Ban Trị sự
 21. Đại đức Thích Trí Huệ – Ủy viên Ban Trị sự
 22. Đại đức Thích Nguyên Lộc – Ủy viên Ban Trị sự
 23. Đại đức Thích Đức Quang – Ủy viên Ban Trị sự
 24. Đại đức Thích Giác Huệ – Ủy viên Ban Trị sự
 25. Đại đức Thích An Điền – Ủy viên Ban Trị sự
 26. Đại đức Thích Quảng Phước – Ủy viên Ban Trị sự
 27. Đại đức Thích Minh Trí – Ủy viên Ban Trị sự
 28. Đại đức Thích Quảng Giác – Ủy viên Ban Trị sự
 29. Ni sư TN. Diệu Phước – Ủy viên Ban Trị sự
 30. Ni sư TN. Ánh Liên – Ủy viên Ban Trị sự
 31. Ni sư TN. Huệ Cảnh – Ủy viên Ban Trị sự
 32. Ni sư TN. Hạnh Huệ – Ủy viên Ban Trị sự
 33. Sư cô TN. Như Liên – Ủy viên Ban Trị sự
 34. Sư cô TN. Liên Thuận – Ủy viên Ban Trị sự
 35. Sư cô TN. An Thi – Ủy viên Ban Trị sự
 36. Sư cô TN. Huệ Phước – Ủy viên Ban Trị sự
 37. Sư cô TN. Như Huê – Ủy viên Ban Trị sự

IV/ ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN TRỊ SỰ (05 vị)

 1. Đại đức Thích Nguyên Tịnh – Ủy viên dự khuyết
 2. Đại đức Thích Minh Sơn – Ủy viên dự khuyết
 3. Sư cô TN. An Hương – Ủy viên dự khuyết
 4. Sư cô TN. Nguyên Đức – Ủy viên dự khuyết
 5. Sư cô TN. Huệ Như – Ủy viên dự khuyết

Ban TT-TT Phật giáo Long An

Bài viết liên quan

Phản hồi