Lắng tâm lặng đứng bên đời, nhìn mây xa xót phận người đục trong!

Gốc bền là đạo của cây!
Đức là cội Phúc, Đắm say cội buồn
Bình minh sẵn dấu hoàng hôn
Người ba năm dại cũng khôn một giờ!
Ông trời cất nắng trong mưa
Người gieo thiện – ác… Quả chưa thấy gì!
Tham là căn của Sân Si
Tình – Danh – Lợi‘ rải bùa mê khắp đời.

Đức là cội Phúc, Đắm say cội buồn. (Ảnh: YouTube)

Đa mang ắt phải luân hồi
Nợ chưa trả sạch…đừng đòi thăng thiên!
Nhân sinh là chốn đảo điên
Trần gian thành biển bởi phiền luỵ rơi
Lắng tâm lặng đứng bên đời
Nhìn mây, xa xót phận người đục trong!
Mải mê vinh nhục xanh hồng
Xuôi tay còn cõng một thân nghiệp dày!

Lắng tâm lặng đứng bên đời. Nhìn mây, xa xót phận người đục trong! (Ảnh: minghui.org)

Phật từ bi… Vẫn chìa tay!
‘Pháp Luân Đại Pháp’ truyền ngay cõi người!
Hồi Tâm
 

Bài viết liên quan

Phản hồi