Hồ Chí Minh- Nhà Báo Vĩ Đại

Không chỉ là một lãnh tụ chính trị kiệt xuất, một danh nhân văn hóa của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một nhà báo vĩ đại. Người coi báo chí là phương tiện để vận động, tập hợp lực lượng cách mạng, tổ chức, thực hiện mục tiêu cách mạng một cách nhanh chóng, sâu rộng và hiệu quả nhất. Do đó, trong suốt 60 năm vừa hoạt động cách mạng vừa cầm bút, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết hàng ngàn bài báo các loại…

bao-chi-cach-mang-1

bao-chi-cach-mang-2

 

bao-chi-cach-mang-3

bao-chi-cach-mang-4

https://baophapluat.vn/ho-chi-minh-nha-bao-vi-dai-post399243.html

Bài viết liên quan

Phản hồi